Pagsilip sa Lakas ng mga Pang-ugnay: Pag-unawa, Uri, at mga Halimbawa

Habang ang proseso ng pagsusulat ay isang masusing pagtali ng mga salita at kaisipan, ang pang-ugnay ay ang liwanag na nagpapakilos at nagbibigay-buhay sa ating mga pangungusap.


Pagsilip sa Lakas ng mga Pang-ugnay: Pag-unawa, Uri, at mga Halimbawa

Sa artikulong ito, ibabahagi natin ang kahalagahan ng mga pang-ugnay—mga tahimik ngunit mahalagang kagamitan sa sining ng pagsulat.


Pakakalamin natin ang iba't ibang uri ng pang-ugnay, kasama ang mga halimbawa na nagbibigay-diin sa kanilang paggamit.


Sa paglalakbay na ito, lubos nating mauunawaan ang papel ng mga ito sa proseso ng pagsusulat. Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga ng pang-ugnay?


Ang pang-ugnay ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang mag-ugnay o magdugtong ng dalawang salita, parirala, o sugnay. Ito ay nagbibigay-kahulugan o nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng mga salita o parirala sa pangungusap.


May iba't ibang uri ng pang-ugnay na naglalarawan ng iba't ibang uri ng relasyon. Narito ang ilan sa mga pang-ugnay at ang kanilang kahulugan:

 1. Pang-ugnay: Ang pang-ugnay ay mga salitang ginagamit upang magdugtong o mag-ugnay ng mga salita, parirala, o sugnay sa isang pangungusap. Ito ay nagbibigay ng kaugnayan at relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap.

 2. Kahulugan: Ang kahulugan ay tumutukoy sa ibig sabihin o interpretasyon ng isang salita, parirala, o pangungusap. Ito ay nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin o konsepto na ipinahahayag ng mga salita.

 3. Uri: Ang mga pang-ugnay ay maaaring mahahati sa iba't ibang uri base sa kanilang ginagampanang papel sa pangungusap. Narito ang ilan sa mga pang-ugnay na uri:

 • Pangatnig: Ito ang uri ng pang-ugnay na nagdudugtong ng dalawang salita, parirala, o sugnay na may magkatulad na katangian o relasyon. Halimbawa: "at," "o," "ngunit."
 • Pang-ukol: Ito ang uri ng pang-ugnay na naglalarawan ng lokasyon, oras, pamamaraan, at iba pang kaugnayang pang-abay. Halimbawa: "sa," "ng," "para sa."
 • Pang-angkop: Ito ang uri ng pang-ugnay na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay na may magkaibang katangian o relasyon. Halimbawa: "na," "na may," "na walang."
 1. Halimbawa: Narito ang ilang halimbawa ng mga pang-ugnay na ginagamit sa pangungusap:
 • Pangatnig: Kumain ako ng kanin at ulam. (at)
 • Pang-ukol: Pumunta kami sa park ngayong hapon. (sa)
 • Pang-angkop: Ang bata na may hawak na lapis ay nagdrowing. (na)

Mahalaga ang mga pang-ugnay sa isang pangungusap dahil nagbibigay ito ng kaayusan at linaw sa komunikasyon. Ito ay nakatutulong sa pagpapahayag ng mga ideya at impormasyon nang maayos at malinaw.


Ano ang Pang-ugnay

Ang pang-ugnay ay mga salitang ginagamit sa pagsasalita at pagsusulat upang magbigay-kahulugan at mag-ugnay ng mga ideya. Ito ay mahalagang bahagi ng komunikasyon upang mas maunawaan at maipahayag ng malinaw ang mga relasyon sa pagitan ng mga salita, parirala, o pangungusap.


Sa pamamagitan ng mga pang-ugnay, nagiging mas malinaw at organisado ang pagpapahayag ng mga kaisipan. Nagbibigay ito ng kaayusan at pagkakasunod-sunod sa pagsasalita o pagsusulat, na nagtutulong upang maihatid ng mabisa ang mensahe sa mga tagapakinig o mambabasa.


Ilan sa mga uri ng pang-ugnay ay ang "at," "o," "ngunit," "sapagkat," at marami pang iba. Ang mga ito ay nagbibigay ng iba't ibang kahulugan at relasyon sa pagitan ng mga ideya, tulad ng pag-uugnay, pagkakasalungatan, pagtukoy ng sanhi at bunga, at iba pa.


Halimbawa ng mga pang-ugnay na madalas gamitin ay "dahil," "kaya," "para," "samakatuwid," at marami pang iba. Gamit ang mga ito, mas madaling maipapahayag ang ugnayan ng mga ideya at m


Sa pagsulat o pagsasalita, mahalaga ang wastong paggamit ng mga pang-ugnay upang maiwasan ang pagkakagulo ng mga ideya at upang maihatid ang mensahe nang malinaw at epektibo. Kaya't samahan ninyo kami sa pagtuklas at pagpapahalaga sa mga pang-ugnay bilang mga kasangkapan sa pagpapahayag ng mga kaisipan.


Uri ng Pang-ugnay

Halimbawa ng mga pangatnig ay ang "at," "o," "ngunit," "sapagkat," "kaya," at marami pang iba. Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng pangatnig:

 1. Kumain ako ng isang malaking hamburger at uminom ng malamig na soda.
 2. Gusto mo ba ng mansanas o saging?
 3. Mahal ko siya, ngunit hindi niya ako pinapansin.
 4. Sumama ako sa kanya sapagkat gusto kong makita ang palabas.
 5. Nag-aral ako nang mabuti, kaya nakakuha ako ng mataas na marka.

Pang-angkop Ang pang-angkop, o preposition sa Ingles, ay isang salitang ginagamit upang magpahayag ng relasyon sa pagitan ng isang salita o parirala sa ibang bahagi ng pangungusap. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa posisyon, direksyon, panahon, kondisyon, at iba pang mga aspeto ng mga salita o parirala.


Ilustrasyon:

 1. Pumunta ako sa tindahan upang bumili ng tinapay.
 2. Nakatira siya sa isang maliit na bahay malapit sa ilog.
 3. Maglakad tayo patungo sa parke mamayang hapon.
 4. Mag-impake ka ng mga damit para sa bakasyon.
 5. Ipinagluto niya ako ng masarap na pagkain.

Pang-ukol Ang pang-ukol, o prepositional phrase sa Ingles, ay binubuo ng isang pang-ukol at ang mga salitang sinusundan nito. Ginagamit ito upang ipahayag ang pag-uugnay ng isang salita o parirala sa ibang bahagi ng pangungusap. Ang pang-ukol ay maaaring magpahayag ng posisyon, direksyon, layunin, at iba pang mga detalye.


Halimbawa:

 1. Nasa ibabaw ng mesa ang plato ng pagkain.
 2. Naglakad kami patungo sa kahabaan ng beach.
 3. Bumili ako ng regalo para sa kaarawan niya.
 4. Lumabas kami mula sa sinehan nang mapanood ang pelikula.
 5. Naging kaibigan ko siya matapos ang ilang taon ng pagkakakilala.

Sa pamamagitan ng mga pang-ugnay, nagiging malinaw at organisado ang pagpapahayag ng mga kaisipan. Mahalaga ang tamang paggamit ng mga ito upang maihatid natin ang ating mensahe nang maayos at mabisa.


Mga Uri ng Pangatnig

Ito ay mga halimbawa ng mga pangatnig ayon sa mga nabanggit na uri:

 1. Panlinaw: halimbawa, "ibig sabihin," "kahulugan," "nangangahulugan," "sa madaling salita"

  • Halimbawa: Ang libro ay mahalaga sa pag-aaral, ibig sabihin, kailangan mong basahin ito.
 2. Panubali: halimbawa, "kung," "kayong," "sana," "baka," "kunwari"

  • Halimbawa: Kung sasama ka sa amin, magkakaroon tayo ng masaya at masayang paglalakbay.
 3. Paninsay: halimbawa, "datapwat," "subalit," "gayunpaman," "hindi lamang"

  • Halimbawa: Gusto ko siyang kausapin, subalit wala akong lakas ng loob.
 4. Pamukod: halimbawa, "tanging," "kundi," "maliban," "isa lamang"

  • Halimbawa: Lahat ay nagsimba, maliban sa kanya.
 5. Pananhi: halimbawa, "upang," "nang," "para," "tungo"

  • Halimbawa: Pumunta ako sa tindahan upang bumili ng mga pangangailangan.
 6. Panapos: halimbawa, "kaya," "kaya nga," "kung gayon," "dahil sa"

  • Halimbawa: Mahal niya ako, kaya hindi ako nag-aalinlangan sa pagtitiwala sa kanya.
 7. Panimbang: halimbawa, "tulad ng," "kapareho ng," "kasing-tulad ng"

  • Halimbawa: Ang pagkanta niya ay tulad ng anghel, napakaganda at malambing.
 8. Pamanggit: halimbawa, "ang," "si," "ito," "sila," "ng"

  • Halimbawa: Ang bata ay sumayaw sa entablado.
 9. Panulad: halimbawa, "parang," "tulad ng," "kawangis ng"

  • Halimbawa: Ang lakas niya ay parang isang leon sa kagitingan.
 10. Pantulong: halimbawa, "din," "rin," "pa," "naman," "sabay"

  • Halimbawa: Mag-aral ka nang mabuti para maging magaling ka rin.

Ang mga uri ng pangatnig na ito ay nagbibigay ng iba't ibang gamit at kahulugan sa pangungusap, na nagpapahintulot sa atin na maipahayag ang relasyon at kaugnayan ng mga ideya o impormasyon sa isang malinaw at organisado na paraan.


Panlinaw

Ang pangatnig na panlinaw ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang impormasyon o detalye upang maipaliwanag nang mas malinaw ang isang pangungusap. Ito ay naglalayong linawin ang isang ideya, kondisyon, o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mga pangatnig na panlinaw ay nagdudulot ng kahulugan at konteksto sa isang pangungusap upang mas maintindihan ito nang mas malalim.


Halimbawa ng mga pangatnig na panlinaw:

 1. Kaya - Nagtatakda ng dahilan o layunin Halimbawa: Nag-aral nang mabuti kaya pumasa ako sa pagsusulit.

 2. Kung kaya - Nagpapahayag ng sanhi o epekto Halimbawa: Hindi siya natuloy sa okasyon kung kaya hindi siya nakita ng mga bisita.

 3. Samakatuwid - Nagpapahayag ng kasunod o katulad na ideya Halimbawa: Bumagsak siya sa pagsusulit, samakatuwid, hindi siya makakatanggap ng mataas na marka.

 4. Kaya nga - Nagpapahayag ng kahulugan o resulta Halimbawa: Nagpupursige siya sa pag-aaral, kaya nga nakuha niya ang inaasam na parangal.

Ang mga pangatnig na panlinaw ay mahalaga upang magamit ang tamang konteksto sa isang pangungusap at maihatid nang maayos ang mensahe. Sa pamamagitan ng mga pangatnig na ito, nagiging mas malinaw at detalyado ang pagpapahayag ng mga ideya sa isang teksto o pagsasalita.


Paninsay

Ang pangatnig na paninsay ay nagbibigay-diin sa pagtutol o pagkakaiba ng dalawang bahagi ng pangungusap. Ito ay ginagamit upang ipakita ang pagiging magkaiba o magkasalungat ng dalawang ideya. Sa pamamagitan ng pangatnig na ito, nagiging malinaw ang kontrast o pagkakaiba ng dalawang bahagi ng pangungusap.


Halimbawa ng mga pangatnig na paninsay:

 1. Subalit - Nagpapakita ng pagtutol o pagkakaiba ng ideya Halimbawa: Gusto ko siyang tulungan, subalit wala akong sapat na oras.

 2. Bagaman - Nagpapahayag ng pagtutol na ideya sa kabila ng isa pang ideya Halimbawa: Bagaman mahirap, hindi siya sumuko sa kanyang pangarap.

 3. Datapwat - Nagpapahayag ng pagkakaiba o pagtutol sa dalawang bahagi ng pangungusap Halimbawa: Nalungkot siya, datapwat pinilit pa rin niyang ngumiti.

 4. Ngunit - Nagpapakita ng pagtutol o pagiging magkaiba ng mga ideya Halimbawa: Plano niya na magbakasyon, ngunit nagbago ang kanyang isip.

Sa pamamagitan ng mga pangatnig na paninsay, naihahayag nang mas eksaktong kahulugan at kaisipan ang mga pangungusap. Ito ay nagbibigay-dagdag na detalye sa pagpapahayag ng mga ideya at nagsisilbing bahagi ng mas malinaw at organisadong pagpapahayag ng mga saloobin o impormasyon.


Pamukod

Ang pangatnig na pamukod ay ginagamit upang magbukod o magtangi ng ilang kaisipan sa isang pangungusap. Ito ay nagpapakita ng pagpili o paghahati ng mga ideya. Ang pangatnig na pamukod ay nagbibigay-diin sa pagkakaiba o pagtutulad ng dalawang bahagi ng pangungusap.


Halimbawa ng mga pangatnig na pamukod:

 1. Maging - Nagpapahayag ng pagkakaroon ng ibang pagpipilian o posibilidad Halimbawa: Mahal ka maging sino kaman.

 2. Ni - Ginagamit upang magtangi o magpili sa isang grupo Halimbawa: Walang problema sa akin ni Jen man mananalo sa patimpalak.

 3. Man - Nagpapahayag ng pagiging paborable o hindi paborable sa isang ideya Halimbawa: Ako ba o siya ang pipiliin mong makapares sa kanta?

Ang mga pangatnig na pamukod ay nagbibigay-diin sa pagpili o pagtangi ng mga ideya. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang posibilidad, pagpipilian, o pagkakaiba ng mga bagay. Sa pamamagitan ng pangatnig na pamukod, naipapahayag nang mas malinaw ang pagkakaiba o pagtangi ng mga ideya sa isang pangungusap.


Pananhi

Ang pangatnig na pananhi ay ginagamit upang magbigay ng dahilan, katwiran, o sanhi sa pagkaganap ng isang kilos o pangyayari. Ito ay nag-uugnay ng isang sanhi o dahilan sa resulta o epekto nito.


Halimbawa ng pangatnig na pananhi:

 1. Dahil sa - Nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng isang pangyayari Halimbawa: Nagkagulo sa bahay nila Juan at Pedro dahil sa agawan ng kanilang ama at ina.

 2. Sanhi sa - Nagpapakita ng sanhi o dahilan ng isang kondisyon o pangyayari Halimbawa: Sanhi sa mainit na panahon kaya siya ay sinisipon.

 3. Sapagkat - Nagpapahayag ng dahilan o rason ng isang pangyayari Halimbawa: Umapaw ang ilog sa dam sapagkat walang tigil ang ulan.

Ang mga pangatnig na pananhi ay nagbibigay-diin sa mga dahilan o sanhi ng isang pangyayari. Ito ay nagpapakita ng koneksyon o ugnayan sa pagitan ng isang pangyayari at ang dahilan o sanhi nito. Sa pamamagitan ng pangatnig na pananhi, nagiging malinaw at maayos ang paglalahad ng dahilan o rason ng isang pangyayari.


Panapos

Ang pangatnig na panapos ay ginagamit upang ipahiwatig ang nalalapit na katapusan ng pagsasalita o isang pangyayari. Ito ay nagbibigay-diin sa huling bahagi ng isang pangungusap o pahayag.


Halimbawa ng pangatnig na panapos:

 1. Sa lahat ng ito - Nagpapahiwatig ng kabuuan o kahalagahan ng mga nabanggit Halimbawa: Sa lahat ng ito, ang mabuting gawin ay maghanda.

 2. Sa wakas - Nagpapahiwatig ng pagtatapos o pagdating sa katapusan ng isang pangyayari Halimbawa: Sa wakas, uuwi na rin si mama.

 3. Sa di-kawasa - Nagpapahiwatig ng kawalan ng ibang pagpipilian o pag-asa Halimbawa: Sa di-kawasa, ang seminar ay tapos na.

Ang pangatnig na panapos ay nagbibigay-diin sa huling bahagi ng pagsasalita o isang pangyayari. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos, pagpapahayag ng kabuuan, o kawalan ng ibang pagpipilian. Sa pamamagitan ng pangatnig na panapos, nagiging malinaw ang pagpapahayag ng katapusan o kabuuan ng isang pahayag o pangyayari.


Panimbang

Ang pangatnig na panimbang ay ginagamit upang magdagdag ng karagdagang impormasyon o kaisipan sa isang pangungusap. Ito ay nagbibigay ng pagkakasunod-sunod o pagkakapantay-pantay sa mga ideya o bagay na binabanggit.


Halimbawa ng pangatnig na panimbang:

 1. At - Ginagamit upang magdugtong o mag-ugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay na magkasunod. Halimbawa: Si Juan at Pedro ay nagtungo sa paaralan.

 2. Saka - Ginagamit upang magdugtong o mag-ugnay ng dalawang pangyayari o pagkilos na nagkasunod. Halimbawa: Kumain siya ng manga saka bagoong.

 3. Pati - Ginagamit upang ipahiwatig na kasama ang isa pang bagay o indibidwal sa binabanggit. Halimbawa: Pati ang pusa ay kanyang tinulungan.

Ang pangatnig na panimbang ay nagpapahayag ng pagkakasunod-sunod o pagkakapantay-pantay ng mga ideya o bagay. Ito ay ginagamit upang magdugtong o mag-ugnay ng mga salita, parirala, o sugnay na magkasunod, magkarugtong, o magkapantay. Sa pamamagitan ng pangatnig na panimbang, nagiging malinaw at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa isang pangungusap.


Pamanggit

Ang pangatnig na pamanggit ay ginagamit upang ibahagi o ipahayag ang pananaw, opinyon, o pahayag ng iba. Ito ay nagpapakita ng pagtanggap o pagsang-ayon sa sinasabing impormasyon mula sa ibang tao.


Halimbawa ng pangatnig na pamanggit:

 1. Daw - Ginagamit upang ipahayag ang narinig o nalaman mula sa ibang tao na hindi pa tiyak o kumpirmado. Halimbawa: Magagaling daw kumanta ang mga taga Cebu.

 2. Raw - Ginagamit upang ipahayag ang saloobin o pahayag ng iba na hindi pa tiyak o kumpirmado. Halimbawa: Siya raw ay mahusay maglaro ng chess.

 3. Sa ganang akin/iyo - Ginagamit upang ipahayag ang personal na pananaw o opinyon ng nagsasalita. Halimbawa: Sa ganang akin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat.

Ang pangatnig na pamanggit ay nagbibigay-diin sa ibang pananaw o pahayag ng iba, at nagpapahayag ng pagtanggap o pagsang-ayon sa sinasabing impormasyon. Ito ay nagdaragdag ng ibang perspektiba at nagpapalawak ng pag-unawa sa isang pangungusap o pahayag.


Panulad

Ang pangatnig na panulad ay ginagamit upang magbigay ng paghahambing o pagtutulad sa pagitan ng mga pangyayari, kilos, o gawa. Ito ay nagpapahayag ng katulad na kalagayan o katangian ng dalawang bahagi ng pangungusap.


Halimbawa ng pangatnig na panulad:

 1. Kung sino ang nag-umpisa ay siya rin ang tatapos. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang taong nag-umpisa ng isang gawain ay siya rin ang magtatapos nito.

 2. Kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang resulta ng isang gawain ay katulad ng inilaan o ininvest na pagod, oras, o pagsisikap.

 3. Kung gaano kalaki ang kinuha, siya rin ang dapat babayaran. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang kabayaran o halaga ay kapareho ng kinuha o nakuha.

Ang pangatnig na panulad ay nagbibigay-diin sa katulad na kalagayan o katangian ng mga pangyayari, kilos, o gawa sa pangungusap. Ito ay nagpapahayag ng ugnayan ng magkakatulad o parehong mga elemento sa loob ng isang pangungusap.


Pantulong

Ang pangatnig na pantulong ay ginagamit upang mag-ugnay ng isang nakapag-iisang salita, parirala, o sugnay sa ibang bahagi ng pangungusap. Ito ay nagpapakita ng layunin, kadahilanan, kondisyon, o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o kilos.


Halimbawa ng pangatnig na pantulong:

 1. Makakakain lang ako kapag tapos na akong nagluto. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang pagkakakain ay mangyayari lamang kapag natapos na ang pagluluto. Ang pangatnig na "kapag" ay nag-uugnay ng kondisyon o pangyayari na kailangang matupad bago mangyari ang susunod na pangyayari.

 2. Kumain ng gulay upang ang buhay ay maging makulay. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang pagkakakain ng gulay ay may layuning ang buhay ay maging makulay. Ang pangatnig na "upang" ay nag-uugnay ng layunin o hangarin ng kilos na ginagawa.

 3. Nag-aaral siyang mabuti upang makakuha ng mataas na marka. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag na ang pag-aaral ng mabuti ay may layuning makakuha ng mataas na marka. Ang pangatnig na "upang" ay nag-uugnay ng layunin o dahilan ng kilos na ginagawa.

Ang pangatnig na pantulong ay nagpapakita ng kaugnayan o ugnayan ng mga salita, parirala, o sugnay sa loob ng pangungusap. Ito ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa kondisyon, layunin, dahilan, o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang pangungusap.


Pang-angkop

Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa mga panuring tulad ng pang-uri at pang-abay sa mga salitang tinuturing na ugat o batayang salita. Ito rin ay mga katagang nag-uugnay sa magkakasunod na salita sa pangungusap upang maging malinaw, madulas, o magaan ang pagbigkas ng mga ito.


Halimbawa ng pang-angkop:

 1. Matangkad na lalaki - Ang pang-angkop na "na" ay nag-uugnay sa pang-uri "matangkad" at sa pangngalan "lalaki" upang magkaroon ng tamang kaugnayan ang dalawang salita sa pangungusap.

 2. Mabilis na tumakbo - Ang pang-angkop na "na" ay nag-uugnay sa pang-abay "mabilis" at sa pandiwa "tumakbo" upang magkaroon ng maayos na pagkakasunod-sunod ang mga salita sa pangungusap.

 3. Malakas na umuulan - Ang pang-angkop na "na" ay nag-uugnay sa pang-uri "malakas" at sa pandiwa "umuulan" upang maging malinaw at madulas ang pagbigkas ng pangungusap.

Sa pamamagitan ng mga pang-angkop, nagiging mas maayos at madaling maunawaan ang mga pangungusap dahil naipapakita nila ang tamang ugnayan ng mga panuring at salita sa loob ng pangungusap.


Mayroong ilang mga uri ng pang-angkop. Narito ang ilan sa kanila, kasama ang mga halimbawa sa pangungusap:


Na

"Na" ay isang pang-angkop na nag-uugnay ng dalawang salita. Ang unang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa titik "n." Narito ang ilang halimbawa ng pang-angkop na "na" na ginagamit sa pangungusap:

 1. Ang malinis na hangin ay ating kailangan.
 2. Ang banal na kasulatan ay gabay ng ating buhay.
 3. Ang malinis na baso ay ginagamit para sa mga inumin.
 4. Ang matalim na kutsilyo ay ginagamit sa pagputol ng pagkain.
 5. Ang mainit na kape ay nakakapagpampatulog.

Ang pang-angkop na "na" ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga salita na sumusunod dito. Ito ay nagpapahiwatig ng katangian, kalagayan, o kondisyon ng mga salitang pinag-uugnay.


Ng

"Ng" ay isang pang-angkop na ginagamit upang dinudugtungan ang mga salitang nagtatapos sa mga patinig (a, e, i, o, u). Narito ang ilang halimbawa ng pang-angkop na "ng" na ginagamit sa pangungusap:

 1. Ang masaganang pagkain ay masustansya.
 2. Ang malaking mata ay nagbibigay ng malinaw na paningin.
 3. Ang basang sisiw ay naghahanap ng tirahan.
 4. Ang kotseng itim ay naka-park sa gilid ng kalye.
 5. Ang magandang bata ay mabait at matalino.

Ang pang-angkop na "ng" ay nag-uugnay ng dalawang salita at nagpapahiwatig ng pagmamay-ari, kaugnayan, o katangian ng salitang pinag-uugnayan. Ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon at kahulugan sa mga salitang nabanggit.


G

"G" ay isang pang-angkop na ginagamit upang dinudugtungan ang mga salitang nagtatapos sa katinig na "n". Narito ang ilang halimbawa ng pang-angkop na "g" na ginagamit sa pangungusap:

 1. Kasuotang maduming dala niya sa kanyang paglalakad.
 2. Luntiang bulaklak na namumukadkad sa hardin.
 3. Usapang di kaaya-aya ang narinig nila sa loob ng silid-aralan.
 4. Ang pagkaing masarap ang handang ihain sa hapunan.
 5. Ang tanghaliang mabango ay pinuno ng masarap na pagkaing inihanda.
 6. Ang panahong maulan ay nagdala ng lamig at mga damit na basa.
 7. Ang dayuhang mabait ay binigyan ng mainit na pagtanggap ng mga lokal.

Ang pang-angkop na "g" ay nagbibigay ng kahulugan at nag-uugnay sa mga salitang pinag-uugnayan. Ito ay nagdaragdag ng detalye, katangian, o kalagayan sa mga salitang nabanggit.


Pang-ukol

Ang pang-ukol ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangngalan, pandiwa, panghalip, o pang-abay sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Ito ay naglalagay ng kahulugan o nagpapakita ng ugnayan ng mga salita sa loob ng isang konteksto.

Ang mga pang-ukol ay maaaring magpahayag ng iba't ibang ugnayan tulad ng pagtukoy sa lugar, direksyon, oras, paraan, layunin, at marami pang iba. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga pang-ukol ay ang mga sumusunod:

 1. Sa bahay ng kaibigan ko, nagkita kami.
 2. Tumakbo siya pabalik sa tahanan.
 3. Binigyan ko siya ng regalo para sa kaarawan niya.
 4. Dumating kami nang maaga para sa pulong.
 5. Naglakad kami patungo sa park.
 6. Sumulat ako ng liham tungkol sa isyung iyon.
 7. Nag-aral ako gamit ang mga aklat sa silid-aralan.

Ang mga pang-ukol ay nagdaragdag ng impormasyon at nagpapakita ng mga ugnayan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay mahalagang bahagi ng pangungusap na nagpapalawak ng kahulugan at nagpapahayag ng mas malinaw na mensahe.


Halimbawa ng mga Pang-ukol

Narito ang mga halimbawa ng mga pang-ukol sa Filipino o Tagalog:
 1. Pumunta ako sa tindahan.
 2. Ibinigay niya ang regalo kay Maria.
 3. Nag-usap kami kina Juan at Pedro.
 4. Bumili ako ng libro nang may kasamang lapis.
 5. Nagkuwento siya hinggil sa kanyang bakasyon.
 6. May reklamo ang kapatid ko hinggil kay Jose.
 7. Lumaban sila sa basketball laban sa kalaban.
 8. Sumulat siya ng liham laban kay Juan.
 9. Nanggaling ako mula sa probinsya.
 10. Binigyan niya ako ng mga bulaklak.

Ang mga pang-ukol na ito ay nag-uugnay ng mga salita o pangngalan sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ang mga ito ay nagpapahayag ng relasyon sa pagitan ng mga salita tulad ng pagtukoy sa lugar (sa), pagbibigay ng pagmamay-ari (kay), pagtukoy sa mga tao (kina), pagsasaad ng pagkakaroon (nang may), pagtalakay sa isang paksa (hinggil sa, tungkol sa), pagbanggit ng kontra o laban (laban sa, laban kay), at iba pa.


Tama ang iyong mga halimbawa ng pang-ukol sa pangungusap. Narito ang pagsasalin sa Tagalog ng mga halimbawa:

 1. Ang gantimpalang pera ay para kay Juan.
 2. Para kay Pedro ang snack na ito.
 3. Tungkol kay Mark ang kanilang problema.
 4. Ang kaniyang nilutong lechong manok ay para sa lahat.
 5. Ayon kay Jose Rizal, ang pananaliksik ay nagdaragdag sa ating kaalaman.
 6. Ang paksa ng pag-aaral ay tungkol sa sakit na COVID-19.
 7. Kay Ana inabot ang mga pagkain.
 8. Ang mga damit at sapatos ay para sa mga mag-aaral na iskolar ng foundation.
 9. Pumasok ka sa iyong silid-aralan.

Ang mga pang-ukol na "kay," "para kay," "hinggil kay," "ayon kay," at "tungkol sa" ay ginagamit upang magpatunay ng pagmamay-ari, paksa, o pag-uugnay sa ibang bahagi ng pangungusap. Ang mga ito ay nagpapahayag ng ugnayan, layunin, o pagsasalaysay ng isang tao o bagay.

Previous Post Next Post